Aktualisiert: 19.07.2019
waffensammlung.ch
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Unbekannt 01


Typ Perkussionspistole zweiläufig Stempel
Serien-Nr. 17 Beschriftung rts. Beschriftung oben:
Kaliber unbekannt Beschriftung lks.
Zubehör Baujahr unbekannt