Aktualisiert: 20.09.2019
waffensammlung.ch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Walther P99 AS


Typ P99 AS, 9p Stempel Adler/N, Beschuss AG
Serien-Nr. FAE4278 Beschriftung rts. Warning: Read Safety Manual
Made in Germany
Kaliber 9 mm para Beschriftung lks. Walther-Schleife, P99 AS
Carl Walther, Ulm/Do
Zubehör Originalschachtel Baujahr 2006