Aktualisiert: 20.09.2019
waffensammlung.ch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Walther P99 QA


Typ P99 QA 40S&W Stempel Adler/N, DE, Beschuss BA
Serien-Nr. FAI6009 Beschriftung rts. Warning: Read Safety Manual
Made in Germany
Kaliber 40S&W Beschriftung lks. Walther Schleife, P99 QA
Achtung: Warnhinweise beachten
Carl Walther, Ulm/Do
Zubehör Originalschachtel Baujahr 2010